Hortus Montium Mediorum

Představení projektu

Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří je projekt Filozofické fakulty UJEP financovaný z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky. Projekt NAKI DG18P02OVV066 Hortus Montius Mediorum (2018 – 2022) vychází z dosažených výsledků projektu NAKI DF12P01VV009 Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraničních oblastech severozápadních Čech (2012 – 2015), studentského projektu SGS UJEP v Ústí n. L. Terra sacra incognita (2015 – 2017) a projektu NAKI DF12P01OVV016 Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění, na které cíleně navazuje.

slovo úvodem

Hlavním cílem projektu je zmapování, dokumentace, výzkum a následná odborná interpretace fenoménu kulturního dědictví a historické kulturní krajiny v pomezní oblasti současného Ústeckého a Libereckého kraje - regionu, který díky migraci obyvatelstva ve 20. století přišel o značnou část svého historického povědomí a identity. Vzhledem k zamýšlené hloubce interdisciplinárně koncipovaného výzkumu a náročnosti detailně provedené dokumentace a historického výzkumu široce vytyčeného teritoria, je záměrem řešitelského kolektivu realizace trojice lokálně vymezených sond. Tyto sondy budou zaměřeny na konkrétní trojici památkově výrazně exponovaných lokalit a jejich krajinného zázemí. Jedná se o Zahořany (okr. Litoměřice), Konojedy (okr. Litoměřice) a Zahrádky (okr. Česká Lípa), z nichž každá je položena v odlišném typu krajiny. Zvolené lokality spojuje řada faktorů. Z těch historických je to skutečnost, že v minulosti představovaly centra panství a jejich dochovaný památkový fond pochází převážně z období baroka a 19. století. Ze současných faktorů je možné jmenovat problematický přístup uplynulých desetiletí ke zdejšímu kulturnímu dědictví, střídaný v současnosti snahou o jeho alespoň částečnou záchranu a revitalizaci.

Dokumentace památkového fondu, zahrnujícího šlechtická sídla, sakrální objekty, drobné památky, technické památky a lidovou architekturu bude realizována prostřednictvím efektivních dokumentačních metod, vycházejících z certifikovaných metodik. Jako celek bude akcentována problematika historické kulturní krajiny a modely jejího vývoje. Paralelně probíhající historický výzkum bude postaven na heuristice a analýze archivních pramenů a dosavadní literatury, a bude průběžně synchronizován a komparován se získanými výsledky dokumentačního procesu. Souborné a vzájemně provázané výsledky obou těchto procesů budou interpretovány a prezentovány v rámci stanovených výstupů projektu.

© Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví 2018 | e-mail: centrumdokumentace@gmail.com